Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo li cas?

Nws zoo ib yam li txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob, yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 qhia rau koj lub cev los tua tus kab mob vais lav thiab tiv thaiv kom koj txhob muaj mob tau.Yam tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj rau koj rau ntawm sab caj npab ntug.Rau qee yam tshuaj tiv thaiv kab mob, koj yuav tsum tau txhaj ntau dua ib koob tshuaj.Koj koob tshuaj thib ob yuav txhaj tom qab koj thawj koob li 3 los sis 4 lub vij.Yog koj txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob no, qhov tseem ceeb ces yuav tau txhaj tshuaj ob koob tshuaj thiaj li ntxim zoo.