Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Puas muaj qhov sib txawv ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas sib txawv?

Ntau cov chaw tsim tshuaj tiv thaiv kab mob yeej tsim cov tshuaj uas nyab xeeb thiab ntxim zoo raws li qhov lub chaw FDA tau tso cai. Txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob yeej raug sim thiab raug sim txuas ntxiv tas li txog kev nyab xeeb lawm, thiab tag nrho tej tshuaj no yeej muaj pov thawj tias ntxim zoo heev rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob loj thiab txhob tau mus pws kho hauv tsev kho mob.

Tsis muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav muaj tus kab mob vais COVID-19, yog li koj tsis tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 los ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob no.

Muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob nyob rau ntawm CDC lub website ua lus As Kiv, Xab Pees, Kaus Lim, Nyab Laj thiab lus Suav: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html

Kawm kom paub ntau ntxiv los ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Oregon