Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Puas muaj tej yam mob tshwm sim tsis zoo tuaj?

Tom qab txhaj tshuaj tag lawm, tej zaum yuav tshwm sim mob me ntsis rau koj.Qhov no yeej ib txwm muaj thiab cov tsos mob yuav tsum ploj mus li ntawm ob peb hnub ntawd.Koj yuav hnov mob ntsim rau ntawm thaj chaw txhaj tshuaj.Qee cov neeg kuj hnov sab nkees los sis ua npaws ntev li ob peb hnub.Qhov no tsis txhais tau tias koj muaj mob.Nws txhais tau tias yam tshuaj tiv thaiv kab mob yuav ua kom koj lub cev noj qab nyob zoo.