Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Kuv xeeb me nyuam lawm los sis yeej xeeb me nyuam lawm.Kuv puas tuaj yeem tau ib yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Cov neeg uas cev xeeb me nyuam lawm tuaj yeem xaiv kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tau.Yeej tseem tsis tau muaj pov thawj tias cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yuav ua rau muaj teeb meem rau qhov cev xeeb me nyuam los sis yuav ua rau koj cev xeeb me nyuam tau.Tab sis cov kws kho mob thiab cov kws tshawb fawb tseem tab tom kawm txog yam tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thiab kev xeeb me nyuam puas muaj kev sib cuam tshuam li cas.Cov neeg xeeb me nyuam yuav tau tham nrog lawv tus kws kho mob ua ntej yuav txiav txim siab.Kev yuav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog kev xaiv ntawm tus kheej.