Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Kuv puas yuav tsum yog neeg xam xaj Mes Kas thiaj li yuav tau txhaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob?

Txhua tus neeg muaj peev xwm tau txhaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, txawm tias koj yuav yog neeg hla teb chaw tuaj xwb los xij.Tej zaum yuav nug koj txog koj lub npe thiab nab npawb xov tooj thaum txhaj tshuaj rau koj, tab sis tej ntaub ntawv no raug ceev zoo thiab tsis muab qhia rau leej twg li.Nws tseem ceeb rau txhua leej neeg uas nyob rau hauv Oregon yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.