Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puas nyab xeeb?

Nyab xeeb. Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas raug muab tuaj rau hauv Oregon mas yeej nyab xeeb.Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej raug sim rau ntau txhiab tus neeg thoob plaws hauv lub ntiaj teb los lawm.Neeg Dub, Haiv Neeg Xeeb Txawm, Neeg Latino/a, Neeg Es Xias Mes Kas, Neeg Pov Txwv Hia Txwv Pacific thiab cov neeg muaj ntau hom tsos xim nqaij tau raug xaiv los koom rau tej kev tshawb fawb no txhawm rau kom paub meej tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej muaj kev nyab xeeb rau lawv cov zej zog. Tej kev sim no pom tau tias txhua yam tshuaj tiv thaiv kab mob yeej nyab xeeb, thiab tej tshuaj no yuav tiv thaiv rau tib neeg kom txhob muaj mob los ntawm tus kab mob COVID-19.