Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Tom qab kuv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm yuav tshwm sim dab tsi?

Txawm tias tom qab koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm los xij, koj tseem muaj peev xwm kis tau tus kab mob COVID-19.Yog li, yuav tsum tau ua raws li cov kauj ruam nyab xeeb thiaj li tiv thaiv tau koj tus kheej thiab koj cov neeg hlub:

  • Rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg los sis daim npog ntsej muag
  • Nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus neeg yog koj muaj mob
  • Nquag ntxuav koj txhais tes
  • Nyob kom sib nrug deb 6 fij ntawm cov neeg uas koj tsis nyob nrog
  • Zam txhob mus rau ntawm tej pawg neeg nyob sib ti
  • Tsuas sib ntsib rau pawg neeg tsawg thiab sib ntsib rau sab nraum tshav puam thaum uas ua tau

Tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 lawm, tej zaum yuav tshwm sim mob me ntsis rau koj. Qhov no feem ntau yeej txhais tau tias yam tshuaj tiv thaiv kab mob yuav ua kom koj lub cev noj qab nyob zoo.