Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Peb sawv daws muaj peb tus kheej lub laj thawj rau kev tau yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19: kev tiv thaiv rau peb tus kheej, saib xyuas kom peb tsev neeg thiab tej phooj ywg nyab xeeb, thiab rov qab mus ua tej yam uas peb xav ua li yav ua ntej muaj tus kab mob COVID-19.

Ua ntej koj yuav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob qhov tseem ceeb ces yuav tsum tau txais koj cov nqe lus teb kom tag tso.Koj tuaj yeem nrhiav cov nqe lus teb hais txog kev nyab xeeb, yam tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo li cas, thiab thaum twg mam li txhaj tshuaj thiab yuav mus txhaj tshuaj rau lub chaw twg.

Kom mus txog thaum txhua tus neeg nyob hauv Oregon txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag, nws yog kev nyab xeeb tshaj plaws rau qhov rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, caiv nyob kom sib nrug deb 6 fij, thiab tsuas sib ntsib rau pawg neeg tsawg xwb thiab sib ntsib rau sab nraum tshav puam yog ua tau.Peb yuav mus kom dhau qhov no ua ke.

Cov Nqe Lus Teb Rau Yam Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob