Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Koj cov lus qhia rau yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

#MyVaccineReason

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog ib ntawm ntau txoj hau kev uas pab saib xyuas peb cov neeg hauv zej zos kom noj qab nyob zoo thiab nyab xeeb los ntawm tus kab mob COVID-19. Thaum muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob ntau zuj zus rau hauv Oregon lawm, peb coob leej xav kawm kom paub txog yam tshuaj no los ntawm cov neeg uas peb ntseeg siab.

Safe + Strong Oregon tau koom tes nrog cov koom haum ua hauj lwm hauv lub zej zos los muab tej zaj luss qhia txog tus kheej txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawm rau nthuav qhia txog qhov nyab xeeb ntawm yam tshuaj thiab vim li cas tib neeg thiaj li xaiv siv nws. Cov zaj lus no yog yam txhawb siab tau zoo heev vim hais tias lawv tuaj ntawm cov neeg uas muaj kev cuam tshuam loj tshaj plaws. YOU!

Thov muab tej ntaub ntawv no qhia rau tej phooj ywg thiab tsev neeg los pab txhawb txhua tus kom tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab siv qhov hashtags #MyVaccineReason los sis #MiVozMiVacuna rau hauv koj tej zaj lus tso rau hauv xov xwm social media.