Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Koj cov lus qhia rau yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog 12 thiab siab dua uas nyob huv Oregon tam sim muaj peev xwm tau txais txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tau dawb lawm, txawm tias yuav yog neeg hla teb chaws tuaj los xij.