Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Koj cov lus qhia rau yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Tau txais cov nqe lus teb txog yam tshuaj tiv thaiv kab mob

Cov Nqe Lus Teb Rau Yam Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Lus Cim Tseg: Cov tshuaj tiv thaiv kab mob hom Pfizer, Moderna thiab Johnson & Johnson raug tso cai siv rau kis muaj xwm txheej ceev los ntawm Tsoom Fwv Mes Kas Lub Tuam Tsev Tswj Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (U.S. Food and Drug Administration, FDA), hauv Qhov Kev Tso Cai Rau Kis Muaj Xwm Txheej Ceev (Emergency Use Authorization, EUA) txhawm rau tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Lauv Nam Vais Lav 2019(COVID-19) kom muaj siv rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 12 xyoos thiab siab dua rau hom tshuaj Pfizer, thiab cov muaj 18 xyoo thiab siab dua ces siv hom tshuaj Moderna and Johnson & Johnson.Los txog rau tam sim no, tej tshuaj no raug tso cai los sis muaj ntaub ntawv tso cai los ntawm FDA lawmKev siv tej tshuaj no rau kis muaj xwm txheej ceev mas tsuas raug tso cai rau thaum lub sij hawm tshaj tawm txog kis mus xwm txheej ceev ntawm tus kab mob COVID-19 nkaus xwb tias vim muaj tej xwm txheej ntawd thiaj li muab kev tso cai siv yam tshuaj no rau kis muaj xwm txheej ceev raws li txoj cai hauv Tshooj 564(b)(1) ntawm Txoj Cai Kev Tswj Xyuas Khoom Noj Tshuaj thiab Tej Khoom Pleev Ntsej Muag tshwj tsis muaj kev tshaj tawm tias qhov tso cai no raug thim tom tab me ntsis ntawd lawm.