Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Cov tsos mob

Saib rau cov yam ntxwv mob ntawm COVID-19

Cov tsos mob no yuav pom muaj nyob rau 2-14 hnub tom qab nphav raug lawm.

 • Hnoos

 • Txog siav los sis ua pa nyuaj

 • Los sis muaj yam tsawg kawg ob ntawm cov tsos mob no:

 • Ua npaws

 • Ua daus no

 • Pheej ua daus no nrog rau tshee tas li

 • Mob raws tej leeg-

 • Mob tob hau

 • Mob caj pas

 • Tsis hnov ntxhiab tsw

Tsis yog txhua leej muaj mob COVID-19 yuav pom cov tsos mob tshwm.

YUAV MUS TXAIS KEV KHO MOB XWM TXHEEJ KUB NTXOV RAU THAUM TWG:

Saib rau cov cim qhia xwm ceev rau kab mob COVID-19.Yog tias ib tug neeg twg tab tom muaj cov cim no, mus nrhiav kev kho mob xwm txheej kub ntxhov tam sim ntawd:

 • Ua pa nyuab

 • Mob los yog tswm nrees hauv siab uas tsis tsum li

 • Muaj kev tsis meej pem tshiab

 • Tsis muaj peev xwm tsim kom nto los sis tsim tsis nto li

 • Daim di ncauj lossis ntsej muag xaiv

Daim ntawv no tsis muaj tag nrho cov tsos mob uas muaj peev xwm tshwm sim.Thov hu rau koj tus kws kho mob rau lwm yam tsos mob uas koj txhawj xeeb txog.

Hu rau 911 lossis hu xov tooj mus tom lub tsev kho mob xwm txheej ceev hauv koj lub nroog thiab qhia tus neeg teb xov tooj tias koj xav tau kev saib xyuas rau ib tus neeg uas muaj lossis tej zaum muaj mob COVID-19.

Koj tuaj yeem kuaj koj cov tsos mob nrog Coronavirus Symptom Checker (Lub Kuaj Xyuas Cov Tso Mob Coronavirus) los ntawm Emory University School of Medicine.

Yog tias koj muaj cov tsos mob lossis xav tias tej zaum koj yuav muaj mob COVID-19 nws tseem ceeb heev kom nyob twj ywm hauv tsev thiab nyob deb ntawm lwm tus neeg.Nrhiav seb koj tuaj yeem yuav rov qab mus ua haujlwm dua thiab nyob ze lwm tus nyob rau thaum twg here (ntawm no).