Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yuav nyob li cas thiaj li nyab xeeb

Kev nyob rau sab nraum tej chaw kom muaj kev nyab xeeb

Tsis yog txhua leej muaj mob COVID-19 yuav pom cov tsos mob tshwm.Qhov ntawd vim li cas nws thiaj li tseem ceeb uas yuav tau ua raws li tej yam no txhua lub sij hawm rau thaum koj tawm ntawm lub tsev mus:

  • Rau ib daim npog ntsej muag.

  • Nquag ntxuav koj ob txhais tes.

  • Caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij ntawm lwm cov neeg

Nov yog txoj hauv kev peb ib leeg pov thaiv ib leeg.Nws yuav pab pov thaiv tau kev kis tus kab mob vais lav mus rau lwm tus neeg uas muaj qhov pheej hmoo siab — xws li cov neeg laus lawm, cov poj niam cev xeeb me nyuam, thiab txhua tus neeg uas pom muaj cov tsos mob.

Nyob kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm tej chaw ua si thiab tej chaw sab nraum tshav puam

Kev nyob rau sab nraum tshav puam yog qhov zoo tshaj plaws rau koj li kev noj qab haus huv.Tsuas saib xyuas kom koj paub tej xov xwm tshiab thiab cov lus qhia ua ntej koj yuav tawm mus.

  • Npaj ib txojkev npaj tseg cia rau thaum koj mus txog tov thiab nws muaj neeg coob heev.
  • Nqa koj li khoom noj, dej haus thiab cov khoom siv, suav nrog cov tshuaj ntxuav tes thiab cov ntaub npog ntsej muag.
  • Cov chav dej uas zej tsoom koom siv yuav raug kaw lawm, yog li yuav tau xaiv ib qhov chaw uas nyob ze tsev.
  • Txhob lam nres ntawm tej kev yog li koj thiaj tsis ua rau muaj tej yam pheej hmoo tsis zoo rau ntawm tej zej zos.
  • Nyob kom sib nrug deb li 6 fij thaum koj nyob rau ntawm tej chaw ua si los sis thaum tab tom taug kev.
  • Nqa txhua yam uas koj nqa mus rov qab los tsev.Qhov no txhais tau tias koj tej khoom vuab tsuab thiab tej khoom uas rov qab coj los tsim siv dua tau tshiab, xws li tej fwj dej haus thiab tej ntawv qhwv khoom noj.
  • Xaiv ua si rau tej yam uas muaj qhov pheej hmoo tsis zoo-qis.Chaw yuam siv kev cai lij choj, chaw tshawb nrhiav thiab pab cawm, thiab cov tsev kho mob tab tom pab rau ntau cov neeg vim tus kab mob COVID-19.

Rau cov ntaub ntawv qhia tshiab tshaj plaws mus saib cov chaw txuas nrog hauv qab no: