Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yuav nyob li cas thiaj li nyab xeeb

Kev nyob rau sab hauv tej tsev kom muaj kev nyab xeeb

Thaum koj tab tom siv lub sij hawm nrog cov neeg nyob rau sab hauv tsev, qhov tseem ceeb ces yuav tau ua raws li cov kauj ruam no thiaj li yuav ua rau koj thiab koj cov neeg hlub muaj kev nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo.

  • Yog tias koj muaj mob lawm, nyob twj ywm hauv tsev thiab cais tawm ntawm cov neeg hauv tsev uas nrog koj nyob mus nyob ib nyob leeg rau hauv ib chav.

  • Kom cov neeg hauv tsev uas yog neeg laus muaj hnub nyoog siab, cov neeg muaj mob uas tsis txawj zoo thiab lwm tus neeg uas koj tsis nyob nrog rau ntaub npog ntsej muag.

  • Nquag ntxuav los sis tsuag tshuaj rau koj ob txhais tes tas li. 

  • Nyob kom nrug deb cov neeg laus uas muaj hnub nyoog siab hauv tsev neeg, cov neeg muaj mob muaj nkeeg loj thiab ib tus neeg twg los xij uas koj tsis tau nyob nrog tsawg kawg yog sib nrug deb li 6 fij.

  • Yog ua tau nyab xeeb, qhib cov qhov rai thiab cov qhov rooj thiaj li ua rau muaj cov cua khiav mus los tau tau.


KEV NTOJ NCIG

Qhov ua rau muaj kev nyab xeeb tshaj plaws ces yog nyob hauv tsev twj ywm.Yog tias koj tsis xav mus ncig, thov tsis txhob mus.Thaum peb paub tias qhov no yog ib qho nyuaj heev, nws yuav pab txo kev kis tus kab mob COVID-19.

Yog tias koj yuav tsum tau mus ntoj ncig, nws yog ib qhov zoo uas yuav tau kuaj ntsuas tus kab mob COVID-19 ua ntej koj yuav tawm mus.Cov kev kuaj ntsuas tus kab mob COVID-19 qee zaum kuj qhia tsis tau qhov tseeb, yog li txawm tias koj tau kuaj pom tias tsis muaj kab mob los xij, koj tseem yuav tau ua txhua kauj ruam kom koj muaj kev nyab nyab xeeb yog tias koj mus ntoj ncig.

Cov dej num uas muaj kev pheej hmoo tsis zoo qis

Kev nyob sib nrug deb ntawm tus neeg peb hlub nws yog ib qho nyuaj kawg, tab sis tam sim no, kev nyob hauv tsev yog txoj kev nyab xeeb tshaj plaws kom kev kis tau tus kab mob COVID-19 muaj tsawg zuj zus.

Yog tias koj yuav tsum mus ntoj ncig, yuav kom nws muaj kev nyab xeeb tshaj plaws ces yog mus nrog tsheb thiab tsuas yog nrog cov neeg uas koj nyob mus ua ke xwb.

Cov dej num uas muaj pheej hmoo tsis zoo siab

Kev mus ncig uas mus nrog dav hlau yuav muaj kev pheej hmoo tsis zoo siab rau txhua tus uas yuav kis tau tus kab mob COVID-19.Cov tshav dav hlau thiab cov dav hlau uas muaj neeg coob ua rau nws nyuaj qhov txwv kom nyob sib nrug deb li 6 fij ntawm lwm tus neeg thiab txhais tau tias koj tau nyob nrog cov neeg uas ntxim muaj mob lawm.

Yog koj siv tsheb mus ntoj ncig nrog tej phooj ywg los sis tsev neeg uas koj tsis nyob nrog, txhua tus neeg caij tsheb puav leej muaj kev pheej hmoo tsis zoo siab kis tau tus kab mob COVID-19 ib yam nkaus vim tias nej yuav nyob sib ze thiab taug kev mus ua kev ntev npaum li cas.

Kev mus ncig ua si ntev yuav ua rau koj muaj pheej hmoo kis tau tus kab mob COVID-19 thaum lub sij hawm mus ncig los sis thaum koj mus txog rau qhov chaw koj yuav mus.Tej zaum koj yuav muaj tus kab mob COVID-19 uas tsis muaj cov tsos mob thiab yuav kis tau mus rau lwm tus neeg yam tsis tau txhob txwm los sis thaum koj mus txog rau qhov chaw uas koj yuav mus.

Oregon Cov Lus Qhia Txog Kev Ntoj Ncig Lub Link

KEV NYAB XEEB THAUM NOJ PLUAS MOV  

Kev sib sau ua ke rau ntawm ib lub rooj noj mov ua ke yog qee yam uas peb txhua tus nco txog, tab sis nws haj yam tseem ceeb tshaj kom ntsib tej yam tsis zoo tau tsawg dua.

Pheej hmoo tsis zoo qis

Kev noj mov ua kev lom zem nrog cov neeg uas koj nyob nrog nws thiaj yuav yog qhov muaj kev nyab xeeb tshaj plaws.

Pheej hmoo tsis zoo siab

Yog koj sib sau ua ke nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog, yuav tsum tau xav txog cov kauj ruam no thiaj li yuav ua rau koj thiab koj cov neeg hlub nyab xeeb thiab tsis muaj mob tau:

  • Tsis txhob sib koom noj los yog koom tais diav nrog lawv.Xav tias yuav noj haus ib yam li hauv tsev neeg los sis daus zaub mov ib yam li noj npuv fej rau cov neeg koj tsis nrog nyob, kom npaj cov khoom noj uas muab tso ua kev rau ib tag los muab rau txhua tus neeg noj xwb.
  • Thaum sib sau ua ke, npaj thiab muab zaub mov, yuav tsum rau koj daim ntaub npog qhov ncauj los sis ntaub npog ntsej muag.
  • Tsuas yog tshem tawm koj daim ntaub npog ntsej muag thaum noj mov thiab rov qab muab looj rau thaum koj noj mov tag kom sai li sai tau.
  • Nco ntsoov tias kom txhua tus neeg ntxuav lawv ob txhais tes yam tsawg kawg li 20 feeb thiab muab phuam so kom qhuav ua ntej thiab tom qab noj mov.  
  • Ntxuav koj ob txhais tes kom huv si thiab muab phuam so kom qhuav tom qab txham los sis tshuab ntswg ntawm koj lub qhov ntswg.