Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yuav nyob li cas thiaj li nyab xeeb

Npaj ua ntej: qhov no nyab xeeb li cas?

Tsim ib txoj kev npaj txo tej yam muaj pheej hmoo tsis zoo kom koj txhob kis tau tus kab mob COVID-19

Qee yam hauj lwm yeej muaj kev phom sij ntau dua rau lwm yam.Nov yog cov lus qhia thiab theem muaj pheej hmoo tsis zoo los pab koj thiab koj cov neeg hlub npaj thiab nyob kom muaj kev nyab xeeb txhob kis tau tus kab mob COVID-19.

Cov Lus Qhia:

 1. Qhov nyab xeeb tshaj plaws ces rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij thaum koj nyob nrog lwm tus neeg uas tsis nyob nrog koj rau hauv tej chaw sab hauv tsev thiab tus neeg tseem tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob li.(Nyeem cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau ntawm no)

 2. Nyob kom sib nrug deb li 6 fij ntawm lwm cov neeg.

 3. Siv koo pij tawj los sis xov tooj sib txuas lus nrog koj cov neeg hlub.

 4. Yog ua tau ces sib ntsib rau sab nraum tshav puam thiab tsuas yog pawg neeg tsawg xwb.

 5. Nquag ntxuav koj txhais tes raws li qhov koj ua tau.

 6. Tsuag tshuaj tua kab mob rau tej chaw uas nquag chwv mus los tas li — cov pob liaj qhov rooj, cov qhov rooj tsheb, cov kauj tsheb thiab cov xov tooj.

 7. Teeb ib tus neeg ua tus mus yuav khoom noj tsis pub kom mus tshaj ib zaug rau ib vij.

 8. Paub txog cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19 thiab cov nab npawb xov tooj ntawm ib tug kws saib xyuas mob nkeeg los sis tus neeg ua hauj lwm pab lub zej zog uas koj tuaj yeem hu tau thaum qee tus neeg muaj mob.Yog tias koj tsis tau muaj ib tus kws saib xyuas mob nkeeg li, hu rau 211.

 9. Npaj kom muaj ib lub phiaj xwm yog tias muaj qee tus neeg hauv koj tsev muaj mob lawm, yuav tsum tau cais lawv mus nyob kom nrug ntawm lwm tus kom mus txog thaum lawv zoo lawm.

Theem muaj pheej hmoo tsis zoo:

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO QIS:

 • Nyob twj ywm rau hauv tsev
 • Siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj nyob nrog xwb
 • Koj tus kheej siv sij hawm nrog rau sab nraum tshav puam

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO PES NRAB:

 • Kev siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas tsis yog cov neeg nyob nrog koj, tab sis yog cov uas twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm
 • Siv sij hawm nyob rau sab nraum tshav puam nrog lwm tus neeg thiab caiv nyob kom sib nrug deb li 6 fij

MUAJ PHEEJ HMOO TSIS ZOO SIAB:

 • Siv sij hawm rau tej chaw sab hauv tsev nrog cov neeg uas tsis nyob nrog koj yam tsis rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg uas tseem yog cov tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab.