Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Yuav nyob li cas thiaj li nyab xeeb

Cov npog qhov ncauj qhov ntswg thiab npog ntsej muag

COV LUS QHIA TSHIAB ZAUM KAWG DHAU LOS NO HAIS TXOG RAU KEV RAU COV NTAUB NPOG QHOV NCAUJ QHOV NTSWG THIAB NTAUB NPOG NTSEJ MUAG
Cov neeg uas twb raug txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ob koob tshuaj lawm los sis ib koob tshuaj lawm ces thiaj li raug xam tias "tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob puv lawm" kiag thaum koj txhaj koob tshuaj zaum kawg mus li ob lub vij lawm.

Yog koj twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob puv lawm, ces koj tsis tas yuav caiv lub cev nyob kom sib nrug deb los sis rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg rau ntawm tej chaws ntawd mus ntxiv lawm.

Koj tseem yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv lub cev nyob kom sib nrug deb:

  • Nyob hauv tsev kho mob, chaw kho mob los sis lwm lub chaw saib xyuas mob nkeeg
  • Nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv qib K-12
  • Nyob hauv tshav nyob hoom, tsheb npav los sis lub chaw nce tsheb ciav hlau
  • Thaum caij nyob hoom, tsheb npav, tsheb ciav hlau los sis lwm yam kev thauj neeg mus los
  • Nyob hauv ib lub chaw ceev cov hluas los sis cov neeg loj
  • Nyob hauv tej tsev nkaum ib ntus los sis tej vaj tsev so ib ntus tos hloov chaw

TEJ CHAW SAB NRAUM TSHAV PUAM
Kev rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg rau sab nraum tshav puam ces txhua tus neeg nyob hauv Oregon tsis tas rau lawm.

Txawm li cas los xij, yog koj tsis tautxhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, nyob nrog ib tug neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los sis muaj pheej hmoo yuav kis kab mob COVID-19 zoo heev vim hais tias lwm tus neeg muaj mob, ces xav kom koj kav tsij rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv nyob kom sib nrug deb tsawg kawg 6 fij ntawm lwm tus neeg rau ntawm tej chaw uas muaj neeg coob ti thiab muaj neeg coob tuaj sib sau ua ke.

TEJ CHAW SAB HAUV TSEV
Qhov nyab xeeb tshaj plaws ces yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, daim npog ntsej muag los sis daim thaiv ntsej muag thaum nyob rau tej chaw sab hauv tsev nrog cov neeg uas tsis nyob nrog koj, tshwj xeeb mas yog txhua tus neeg uas tseem tsis tau txhaj tshuaj puv.

HAUV TEJ CHAW LAG LUAM, TEJ TSEV TEEV HAWM thiab LWM COV CHAW
Tej chaw lag luam, tej tsev teev hawm thiab lwm cov chaw tseem yuav tsum kom koj rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab caiv nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus neeg li 6 fij, txawm tias koj yeej txhaj tshuaj puv lawm los xij.Qhov no yog ib qho kev coj ua uas tseem ceeb lawv thiaj li muaj peev xwm saib xyuas lawv tej neeg hauv zej zos thiab cov neeg tuaj saib tau nyab xeeb.

COV TSWV HAUJ LWM YUAV TSUM TAU MUAB COV NTAUB NPOG NTSEJ MUAG RAU COV NEEG UA HAUJ LWM
Koj tus tswv num hauj lwm yuav tsum muab daim ntaub npog ntsej muag, daim thaiv ntsej muag los sis npog ntsej muag rau koj thaum koj ua hauj lwm.Yog tias koj lub chaw hauj lwm tsis muab daim npog ntsej muag rau koj, thov hu rau Oregon Lub Chaw Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm Kom Nyab Xeeb thiab Kev Noj Qab Haus Huv (Oregon Occupational Safety and Health, Oregon OSHA).

KOJ COV CAI
Kev thab plaub, kev ua tsis ncaj, kev cais tawm los sis lwm yam kev nqis tes ua phom sij rau cov neeg txoj kev rau daim ntaub npog ntsej muag tuaj yeem txhaum Oregon txoj cai lij choj.

Kawm kom paub ntau ntxiv txog koj cov cai thiab cov lus qhia los ntawm tsoom fwv txog cov npog ntsej muag.

COV NEEG UAS MUAJ MOB LOS SIS TSIS TAUS
Cov neeg muaj mob los sis xiam oob qhab uas tsis tuaj yeem npog daim ntaub npog ntsej muag tsis tas yuav rau los tau.Yog tias tus neeg xiam oob qhab tsis muaj peev xwm rau daim thaiv ntsej muag los sis daim npog ntsej muag, lawv tuaj yeem thov kom lub chaw lag luam pab lawv.Qhov ntawd tsis txhais tau tias cov neeg tsis rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg yuav raug tso cai nkag mus rau hauv tej chaw hauj lwm no tau, tab sis lub chaw hauj lwm yuav tsum ua hauj lwm nrog koj los pab ua kom tau raws li qhov koj xav tau yog lawv tuaj yeem ua tau.Txoj kev pab no tej zaum yuav xws li pab mus nqa khoom tom khw muag khoom noj lossis pab xa khoom hauv chaw muag tshuaj tuaj.