Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Saib xyuas mob nkeeg

Saib xyuas mob nkeeg raws hauv xov tooj/vis dis aus

Kev saib xyuas raws xov tooj, muaj ntau zaus hu ua tshuaj kho raws xov tooj, yog ib xoj hauv kev sib tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws sab laj los ntawm kev sib tham vis dis aus pom ntsej muag, xov tooj, sau ntawv los sis sau email.

Cov kws kho mob thiab cov kws kho kev coj cwj pwm tuaj yeem siv cov kev pab cuam txhais lus kom koj thiaj mus siv tau kev saib xyuas raws xov tooj ua hom lus uas koj hais. Txhua cov kws kho mob tus uas siv Oregon Lub Phiaj Xwm Kev Noj Qab Haus Huv yuav tsum muaj tus kws txhais lus pab dawb. Cov kws kho mob feem coob los yeej muaj Mes Kas Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus Piav Tes (ASL) pab dawb.

Hu los sis sau email rau koj tus kws kho mob los nrhiav seb yam kev pab cuam twg muaj nyob rau hauv kev saib xyuas raws xov tooj thiab seb puas yuav tau siv tev naus laus yis tshwj xeeb los siv qhov kev pab cuam.