Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Saib xyuas mob nkeeg

Kev mus ntsib kws kho mob

Txij Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1, qee cov kev mus saib xyuas kev noj qab haus huv xws li ntsuam xyuas hniav thiab ntsuam xyuas me nyuam kev noj qab nyob zoo yuav rov muaj siv dua yog li ntawd koj tuaj yeem mus txais cov kev pab cuam raws qhov koj xav tau.

Nov yog qee cov tswv yim yog tias koj xav ua kev teem caij mus saib xyuas:

  1. Hu mus nug ua ntej seb cov kev pab cuam puas muaj siv lawm.

  2. Txhawm rau ceev kom txhua leej muaj kev noj qab haus huv, yuav tau hais kom koj nyob hauv tsheb tos los sis rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

  3. Sib tham hauv xov tooj los sis tso vis dis aus sib tham dhau li ntawd mus kiag rau ntawm lub chaw ua hauj lwm — hom kev saib mob no hu ua kev saib xyuas raws xov tooj (telehealth) thiab OHP thiab ntau lub phiaj xwm pov hwm kev noj qab haus huv los kuj pab them rau.