Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Saib xyuas mob nkeeg

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob hnoo

TSIS TXHOB TOS KOM TAU TXAIS KOJ KOOB TSHUAJ TIV THAIV MOB NPAW

Txhua tus neeg hnub nyoog 6 lub hlis thiab laus dua yuav tsum tau txhaj koob tshuaj mob npaws - tshwj xeeb yog thaum lub sij hawm muaj mob COVID-19 sib kis mus thoob qhov txhia chaw no. Koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas yog ib qho tseem ceeb heev rau cov neeg muaj mob, cov neeg laus, neeg cev xeeb tub, cov neeg ua haujlwm tu mob thiab cov me nyuam yaus.

Koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas yuav siv sijhawm ntev txog li ob asthiv thiaj pib siv tau, yog li mus txhaj kom ntxov ua ntej lub caij yuav pab koj nyob nyab xeeb.

Nrhiav seb yuav tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas rau lub chaw twg

Koj tuaj yeem nrhiav tshuaj tiv thaiv khaub thuas nyob ze koj los ntawm siv qhov VaccineFinder (Qhov Nrhiav Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob).

Kawm paub ntau ntxiv txog koob tshuaj mob khaub thuas los ntawm Oregon Health Authority (Oregon Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) lossis hu rau 211.