Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev ntsuas

Kev soj qab xyuas tus neeg tau nyob ze nrog tus neeg kis mob yog dab tsi?

KEV SOJ QAB XYUAS TUS NEEG TAU NYOB ZE NROG TUS NEEG KIS MOB YOG DAB TSI?

Kev soj qab xyuas tus neeg tau nyob ze nrog tus neeg kis mob yog kev qhia txog tej ntaub ntawv, cov lus qhia thiab kev pab txhawb rau cov neeg uas tau nyob ze nrog tus neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19 lawm kom pab txo txhob sib kis tau.

VIM LI CAS NWS THIAJ LI TSEEM CEEB

Kev soj qab xyuas tus neeg tau nyob ze nrog tus neeg kis mob thiaj li yuav pab nres kom tus kab mob vais lav COVID-19 sib kis tau kom tus neeg uas muaj tus kab mob vaislav yuav tau ua tej kauj ruam tshwj xeeb los pab pov thaiv rau lwm tus neeg.Nyob rau Oregon, cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos siv kev soj qab xyuas cov neeg uas tau nyob ze nrog tus neeg muaj mob los pov thaiv kev sib kis kab mob ntawm ntau hom kab mob, xws li mob ua qoob.

NWS UA HAUJ LWM LI CAS

 • Sib tham nrog koj txog txoj hau kev uas yuav los pov thaiv qhov kev sib kis kab mob ntawm tus kab mob vais lav, xam nrog rau kev nyob twj ywm hauv tsev los sis ntawm thaj chaw uas tau muab los tawm lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau zej tsoom kom txog thaum qhov kev phom sij dhau mus lawm.Qhov no tau hu tias “kev cais nyob ib leeg.”
 • Yuav muab cov ntaub ntawv hais txog kev noj qab hauv huv li cas mus ua kev saib xyuas rau koj tus kheej thiab lwm tus neeg yog tias koj pib muaj cov tsos mob.
 • Kev faib tawm cov ntaub ntawv uas muaj nyob rau koj lub zej zog uas tuaj yeem txhawb nqa koj tau thaum muab koj tus kheej cais nyob ib leeg.

LEEJ TWG YOG TUS SOJ QAB XYUAS TUS NEEG TAU NYOB ZE NROG TUS NEEG KIS TUS KAB MOB?

Oregon Lub Chaw Sib Txuas Lus Txog Tus Kab Mob COVID-19 suav nrog Oregon Health Authority, cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv huv ib cheeb tsam thiab saib xyuas tej neeg xeeb txawm, thiab cov koom haum hauv zej zos yuav los ua hauj lwm ua ke txhawm rau nres kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19.

KOJ YUAV PAB COV ZEJ ZOS UAS RAUG CUAM TSHUAM LOS NTAWM KEV NTXUB NTXAUG HAIV THIAB KEV RAUG CAIJ TSUJ TAU LI CAS?

OHA nkag siab tias nws tseem ceeb npaum li kom ua tau tej kev xav tau sib txawv ntawm txhua tus neeg nyob rau hauv Oregon.Tus kab mob COVID-19 tau cuam tshuam rau cov zej zos uas raug cuam tshuam los ntawm kev ntxub ntxuag haiv neeg thiab kev quab yuam rau rau lwm tus neeg uas muaj ntau zuj zus.


OHA tab tom mob siab ntsos los ua hauj lwm nrog cov koom haum saib xyuas hauv zej zog rau thaum lub sij hawm muaj kab mob sib kis no los daws tej kev cuam tshuam ntawm tus kab mob COVID-19.Cov koom haum saib xyuas hauv zej zog yuav pab peb kom nkag siab,mus cuag tau thiab saib xyuas kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov tib neeg cev nqaij tsos xim, cov haiv neeg tsawg, thiab cov neeg xiam oob qhab, cov zej zog uas muaj neeg khiav nkag teb chaws thiab neeg thoj nam tawg rog, cov zej zog LGBTQIA+, thiab cov neeg hla teb chaw thiab cov neeg ua hauj lwm ua liaj teb raws caij nyoog.

KOJ YUAV TIV THAIV KUV TUS KHEEJ NTIAG TUG LI CAS?

Peb xav kom txhua tus neeg txhob poob siab thaum tham rau ib tug neeg lis hauj lwm ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Sib Txuas Lus Txog tus kab mob COVID-19.Koj tej ntaub ntawv raug saib xyuas nruj zoo thiab koj tej ntaub ntawv yuav tsis raug faib tawm rau lwm lub chaw sawv cev, xam nrog rau cov tub ceev xwv saib xyuas neeg khiav nkag teb chaws.

LEEJ TWG YUAV TAU TXAIS TSAB XOV TOOJ HU?

Cov neeg uas raug lees tias muaj tus kab mob COVID-19 lawm yuav tau txais tsab xov tooj hu tuaj tawm lawv cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos los sis haiv neeg Xeeb Txawm uas ua hauj lwm sib koom tes nrog rau Qhov Kev Sib Txuas Lus Rau Oregen Txog Kab Mob COVID-19.

Cov tib neeg uas tau nphav raug tus kab mob COVID-19 los ntawm tej tug neeg uas muaj kev kuaj ntsuas pom tias muaj kab mob COVID-19 lawm yuav tau txais tsab txov tooj hu tuaj ntawm tus neeg ua hauj lwm rau qhov Kev Sib Txuas Lus Rau Oregon Txog Kab Mob COVID-19.


COV NQE LUS NUG NO MUAJ DAB TSI XWB?

 • Lub nroog ntawm lub zos nyob
 • Hnub yug
 • Koj tej ntaub ntawv: nab npawb xov tooj, chaw nyob email thiab chaw nyob xa ntawv
 • Txoj hauj lwm
 • Haiv neeg / haiv neeg tsawg
 • Qhov tsis taus
 • Txhua cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19
 • Kev nthuav qhia txog kev nyiam coj li poj niam los yog txiv neej
 • Coj li txiv neej los yog poj niam

TSIS MUAJ:

 • Tus nab npawb Social Security
 • Qib kev nkag teb chaws (Cim tseg: Cov ntaub ntawv yuav tsis raug faib tawm rau lub chaw saib xyuas neeg nkag teb chaws los sis lub chaw yuam siv kev cai lij choj.Kev tau txais kev ntsuam sim los sis kev tau txais kev kho mob rau kab COVID-19 yuav tsis muaj feem cuam tshuam rau koj qhov mus nyob rau teb chaws MES KAS ib txhis.)
 • Tus nab npawb npav khes div, tej ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj thiab tus as qhauj

YAM VAM KHOM TXOG RAU THAUM HU XOV TOOJ TUAJ

Yog tias koj muaj kev ntsuam sim paub meej tias muaj kab mob COVID-19 lawm:

Ib tug neeg lis hauj lwm ntawm lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv lub zos los sis Haiv neeg xeeb txawm yuav hu xov tooj thiab xa ntawv tuaj.Lawv yuav muab cov ntaub ntawv hais txog kev tiv thaiv kev sib kis ntawm tus kab mob vais lav qhia rau koj, yuav saib xyuas rau koj tus kheej li cas thiab yuav sib txuas nrog rau cov cov chaw pab cuam hauv koj lub zej zog tau li cas.Koj yuav tau txais kev txhawb nqa txog kev cais nyob ib leeg yam tsawg kawg ntev txog 10 hnub tom qab cov tsos mob pib zoo thiab yam tsawg kawg ntev txog 24 teev tom qab qhov ua npaws zoo lawm (tsis tau siv tshuaj kho mob los txo tus npaws) thiab cov tsos mob COVID-19 tab tom zoo zuj zus lawm.

Kev cais nyob ib leeg txhais tau tias kev mus nyob kom deb ntawm txhua tus neeg, xam nrog rau cov neeg hauv tsev neeg thiab tsev neeg.Tshwj tsis yog yuav tsum tau kho mob rau koj, txhob tawm ntawm koj lub tsev kom mus txog thaum koj tus kws kho mob hais tias nws nyab xeeb lawm.

Yog tias koj tsis muaj cov tsos mob, koj yuav raug thov cais mus nyob ib leeg kom ntev txog 10 hnub tom qab koj kuaj pom muaj tus kab mob.

Tus kws lis hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem yuav:

 • Pab koj kom nco qab tau tej chaw uas koj tau mus thiab cov neeg uas koj tau nphav txog hauv lub sij hawm ob hnub ua ntej koj pib muaj mob.Kev nyob sib ze txhais tau tias nyob ze dua 6 fij ntawm ib tug neeg ntev tsawg kawg 15 feeb.
 • Nug txog cov neeg uas koj tau nyob ze nrog, ces hu xov tooj rau tus neeg ntawd tab sis tsis qhia koj lub npe rau lawv paub.
 • Muab tej ntaub ntawv qhia rau lawv tias yuav soj qab xyuas cov tsos mob rau ntawm lawv tus kheej li cas, cov lus qhia txog qhov kuaj ntsuas yyog lawv muaj mob, thiab yuav zam li cas thiaj li tsis tau tus kab mob vais lav.

Koj cov ntaub ntawv yuav raug txwv zoo heev thiab yuav raug saib xyuas kom zoo li cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv uas raug pov thaiv.

Yog koj raug txheeb xyuas pom tias koj yog tus tau nyob ze nrog ib tug neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 lawm:

Ib tug neeg lis hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem yuav hu xov tooj tuaj.Lawv yuav qhia koj paub tias koj tau nphav tus kab mob COVID-19 lawwm thiab muab tej ntaub ntawv qhia txog:

 • Cov tsos mob uas yuav tau saib xyuas rau
 • Yuav tau txais kev kuaj ntsuas li cas yog koj muaj mob
 • Yuav tiv thaiv kev sib kis ntawm tus kab mob vais lav li cas
 • Yuav saib xyuas koj tus kheej li cas
 • Yuav sib txuas lus nrog tej chaw pab cuam hauv koj lub zej zos li cas

Txawm tias koj tsis muaj cov tsos mob los xij, yuav tau hais kom koj cais nyob ib leeg ntev txog 14 hnub.Tom qab 14 hnub lawm, qhov kev phom sij ntawm koj thiaj li yuav dhau mus.

Ncua sij hawm no, lawv yuav txuas lus rau koj txhua hnub seb koj puas muaj cov tsos mob huam tuaj.Yog tias koj tsis muaj cov tsos mob tom qab 14 hnub, koj thiaj tawm tau ntawm qhov koj cais nyob ib leeg.Yog koj muaj cov tsos mob COVID-19, lawv yuav pab ua kom koj raug kuaj ntsuas.

Cov tsos mob kab mob COVID-19 xam muaj:

 • Hnoos, ua pa txog siav, los sis ua pa nyuaj
 • Ua npaws, no tshee,ib ce rov qab yoj nrog no tshee
 • Mob raws tej leeg
 • Mob tob hau
 • Mob qa los sis tsis qab los los sis tsis hnov tus ntxiab

Koj tuaj yeem kawm kom paub ntau ntxiv txog Oregon tus kab mob COVID-19 Lub Chaw Saib Xyuas Kev Sib Txuas Lus thiab lawv txoj hauj lwm los nres kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19.