Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev ntsuas

Yog koj ntsuas pom muaj tus kab mob

Yam yuav tau ua yog koj kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19 lawm

Yog koj kuaj ntsuas pom muaj tus kab mob lawm,, nyob twj ywm hauv tsev thiab nyob kom deb ntawm cov neeg uas koj nyob nrog.Hu rau koj tus kws saib xyuas mob nkeeg los sis koj tuaj yeem tsim ib txoj kev npaj ua ke los saib xyuas koj tus kheej thiab pov thaiv rau lwm tus neeg.Ua raws li cov kauj ruam no:

  • Nyob kom sib nrug deb ntawm lwm cov neeg ntev txog 10 hnub thiab ua raws li cov lus qhia ntawm koj tus kws saib xyuas mob nkeeg.

  • Zam txhob hnoos rau tej yam khoom uas siv ua ke thiab nquag ntxuav koj txhais tes tas li.

  • Koj yuav tau txais ib tsab xov tooj los ntawm pawg kws ua hauj lwm rau pej xeem uas yog cov yuav muab tej kauj ruam saib xyuas koj tus kheej qhia rau koj.Lawv kuj tseem yuav qhia cov kauj ruam rau koj txog kev saib xyuas lwm tus neeg kom muaj kev nyab xeeb, thiab qhia koj kom paub txog tej kev txhawb nqa uas muaj nyob rau hauv zej zog.