Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev ntsuas

Yog koj ntsuas tsis pom muaj tus kab mob

Yam yuav tau ua yog koj kuaj ntsuas tsis pom muaj tus kab mob COVID-19

Txawm tias koj kuaj ntsuas tsis pom muaj tus kab mob los xij, rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab ua txhua kauj ruam koj thiaj li muaj kev nyab xeeb tau.Koj tseem yuav tau ua raws li cov kauj ruam kev nyab xeeb:

  • Tej zaum kev kuaj ntsuas tuaj yeem yuam kev tau.Ib qho kev kuaj ntsuas yuav kuaj tsis pom tus kab mob vais lav yog tias koj tau kuaj ntsuas sai sai tom qab tau kis tau mob xwb.Nov txhais tau tias koj tuaj yeem muaj tus kab mob COVID-19 txawm tias qhov kuaj ntsuas qhia tias koj tsis muaj tus kab mob los xij.

  • Tham nrog koj tus kws saib xyuas mob nkeeg thiab tsim ib txoj kev npaj nyob kom muaj kev noj qab haus huv thiab nyab xeeb.

  • Ua raws li cov kauj ruam tseem ceeb los tiv thaiv lwm tus los ntawm kev rau daim npog ntsej muag, nyob sib nrug deb li 6 fij , thiab ntxuav koj ob txhais tes xwm yeem.

  • Yog tias koj mus xyuas lwm tus, nyob ua pab pawg tsis pub tshaj rau leej neeg los sis tsawg dua li ntawm ob tsev neeg.