Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev ntsuas

Yuav tau txais kev ntsuas li cas thiab rau ntawm lub chaw twg

OREGON MUAJ QHOV KEV NTSUAS CEEV TXOG TUS KAB MOB COVID-19.
Kev kuaj ntsuas tus kab mob COVID-19 muaj rau txhua tus neeg nyob hauv Oregon thiab ib txwm kuaj dawb xwb.Kawm kom paub ntau ntxiv txog koj cov kev xaiv.

Tej kev ntsuas no yuav pab ua kom cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 tau txais kev saib xyuas thiab pab txhawb raws li qhov lawv xav tau.Muaj ntau kev kuaj ntsuas uas kuj pab tau sib txuas lus rau cov neeg soj qab xyuas kev kis mob kom hu tau rau cov neeg uas tau nphav txog tus kab mob COVID-19, yog li lawv thiaj li nyob hauv tsev thiab ua rau lawv tsev neeg thiab lub zej zos nyab xeeb.

Hauv cov lus qhia, txhua tus neeg uas muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 yuav tsum tau kuaj ntsuas.Txhua tus neeg uas tau siv lub sij hawm nrog ib tug neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 los kuj yuav tsum tau kuaj ntsuas, txawm tias lawv yeej tsis pom tshwm sim cov tsos mob los xij.

Kev nrhiav ib lub chaw kuaj ntsuas, hu rau 211.

Qhov kuaj ntsuas tau ceev yeej kuaj tau sai thiab kuaj tau raug zoo rau thaum pom tshwm sim yog koj muaj tus kab mob COVID-19 lawm (koj tus kws saib xyuas mob nkeeg yuav hu xov tooj qhia rau koj txog "qhov kuaj pom muaj tus kab mob").Txawm li cas los xij, tej thaum yeej kuaj tsis pom tus kab mob COVID-19 (koj tus kws kho mob yuav hu qhov no tias yog "kuaj tsis pom muaj tus kab mob vim ua tsis raug").Koj kuj yuav tsum paub tias ntau cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 lawm tej thaum yeej kuaj tsis pom muaj tus kab mob li.Yog koj muaj cov tsos mob los sis tau nyob ze nrog ib tug neeg uas tau kuaj pom muaj tus kab mob lawm, qhov zoo tshaj plaws thiab nyab xeeb tshaj plaws ces nyob twj ywm rau tim tsev los sis caiv nyob ib leeg kom ntev txog 14 hnub.Yog koj xav tau kev pab txhawb thaum koj nyob tim tsev, muaj kev pab los ntawmCOVID-19Pob nyiaj pab thiabTxoj Hauj Lwm Pab Them Nyiaj Rau Kev Caiv Nyob Ib Leeg Vim Los NtawmMus Ib NtusTus Kab Mob.

Kev ntsuas tsuas yog ib txoj hau kev tseem ceeb los nres kom tus kab mob COVID txhob sib kis tau.Nws yaj ham tseem ceeb rau txhua tus yuav tau:

  • Yuav tau rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg raws li qhov uas koj tseem yuav tau rau los sis raws li cov lus qhias kom rau.
  • Zam txhob nyob nrog pawg neeg coob.
  • Nyob kom sib nrug deb tsawg kawg 6 fij ntawm cov neeg uas tsis nyob nrog koj raws li tus ciaj ciam txwv."
  • Yog koj siv sij hawm nyob nrog cov neeg uas koj tsis nyob nrog, nyob rau sab nraum tshav puam xwb thiaj li txo tau qhov muaj pheej hmoo tsis zoo.
  • Saib xyuas seb koj yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau thaum twg ntawm no.

Nws muaj tej hau kev zoo tshaj plaws rau peb los saib xyuas peb tus kheej thiab cov neeg uas peb hlub kom muaj kev nyab xeeb.