Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev saib xyuas rau lwm cov neeg

Pab txhawb cov tsev neeg uas muaj me nyuam yaus

Kev txhawb nqa tub ntxhais kawm ntawv lub sijhawm thaum muaj COVID-19
Cov tsev neeg thiab cov tub ntxhais kawm txhua leej tab tom nrhiav txoj hauv kev tshiab los kawm thaum muaj COVID-19.Nroog Multnomah County tau qhia tawm cov kev pab thiab ntaub ntawv qhia txog koj yuav ua li cas thiaj tuaj yeem txhawb nqa tus tub ntxhais kawm hauv koj lub neej ntawm no.

Kev kawm tej ntaub ntawv rau hauv online
Qee koog tsev kawm ntawv thiab cov tsev qiv ntawv muaj cov kev cob qhia thiab kev kawm hauv online.

Nias rau ntawm no rau kev kaw cia ntawm Multnomah County Lub Tsev Qiv Ntawv Thaum COVID-19 thiab cov kev pab cuam hauv online

Nias ntawm no rau Portland Cov Tsev Kawm Ntawv Pej Xeem phab vev xaib txog kev kawm nyob rau tom tsev

Kev tshaj tawm xov xwm tshiab txog kev rov qab qhib tsev kawm ntawv
Cov tsev kawm ntawv mas yeej tseem ceeb rau kev kawm ntawv rau cov me nyuam yaus.Cov kev tiv thaiv nyab xeeb yuav txo kom txhob kis tau tus kab mob COVID-19 rau tim tsev kawm ntawv.

  • Tsoom fwv cov tsev kawm ntawv qib K-5 yuav muab kev qhia ntawv tim ntsej tim muag rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 29.
  • Tsoom fwv cov tsev kawm ntawv qib 6-12 yuav muab kev qhia ntawv tim ntsej tim muag rau thaum Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 19.

Kev Zov Menyuam
Tam sim no muaj kev zov me nyuam xwm thxeej kub ceev.Txhawm rau kom tau txais kev xa mus rau cov kev zov me nyuam thaum muaj xwm ceev, hu rau 2-1-1 lossis mus saib qhov txuas hauv qab no.

Cov kev pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev no yuav tsum tseg rau cov uas xav tau nws tshaj plaws, xws li cov neeg ua haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv, cov neeg pabcuam kho mob ua ntej, thiab lwm cov neeg ua haujlwm tseem ceeb.

Nias rau ntawm no rau ODE Feem Kev Kawm Thaum Ntxov

Nias ntawm no rau Nrhiav Chaw Zov Me Nyuam Oregon

Kev Tham Txog Tus Kab Mob COVID-19 rau Cov Me Nyuam Yaus
Nws yeej yog ib qho nyuaj uas yuav tham txog tus kab mob COVID-19 rau cov me nyuam yaus.Muaj tej chaw los pab.

Nyem ntawm no rau cov ntaub ntawv rau kev tham nrog cov me nyuam txog COVID-19