Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Kev saib xyuas rau lwm cov neeg

Pab txhawb rau cov neeg zov

Nyob kom tsis muaj mob thaum saib xyuas cov neeg hlub rau tim vaj tim tsev

Yog koj tab tom saib xyuas ib tug neeg uas muaj pheej hmoo tsis zoo siab yuav muaj mob loj los ntawm tus kab mob COVID-19 (xws li ib tug neeg laus los sis ib tug neeg uas muaj mob loj) koj tuaj yeem siv cov khauj ruam no kom nej sawv daws noj qab nyob zoo.

  • Thov yam tshuaj tshwj xeeb ntawm lawv tus kws kho mob.Saib xyuas tej khoom siv tshwj xeeb, tej tshuaj yuav sab nrauv los thiab tej khoom noj uas lwj tsis tau.
  • Tsuag tshuaj rau tej yam uas koj nquag tuav, xws li cov tes tuav ntawm qhov rooj, cov qhib tua hluav taws xob thiab tej npoo siab uas sawv daws pheej siv txhua hnub.
  • Nyob rau kis uas koj muaj mob, npaj kom muaj ib tus los saib xyuas faj seeb thiab sau daim npe txuas lus nrog thaum muaj xwm txheej ceev.
  • Saib lawv kev noj qab haus huv thiab ua zoo saib xyuas cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19.
  • Yog pom lawv muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19, hu rau lawv tus kws kho mob.
  • Saib xyuas kom tej chaw nyob ua ke rau tim tsev muaj cua lim zoo, xws li qhib lub qhov rai los sis siv ib lub tshuab lim cua.
  • Rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov hnab looj tes uas siv tas pov tseg thiab nyob kom sib nrug deb nyab xeeb rau thaum muab kev saib xyuas.