Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Cov chaw pab ntau hom lus

Kev pab txhais ntaub ntawv

NTAUB NTAWV MUAJ UA NTAU YAM LUS. HAUV QAB NO YOG OB PEB QHOV CHAW MUS SIV TAU LAWV:

Oregon Lub Chaw Kav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv (Nyob rau hauv nqe Cov Chaw Muaj Ntaub Ntawv rau Cov Zej Zog)

Cheeb Nroog Multnomah

IMMIGRANT & REFUGEE COMMUNITY ORGANIZATION (IRCO) MUAB KEV PAB CUAM TXOG LUS RAU LUB ZEJ ZOG. THOV TXUAS LUS RAU:

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus: interpretation@ircoilb.org | 503.234.0068

Kev Pab Cuam Txhais Ntaub Ntawv: translation@ircoilb.org | 971.271.6481