Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Nyiaj txiag thiab kev ua hauj lwm

Kev pab txhawb cais nyob ib leeg rau cov neeg ua hauj lwm

Yog tias koj xav tau qhov cais nyob ib leeg vim koj muaj cov tsos mob los sis tau kuaj pom muaj mob COVID-19 tab sis tsis muaj sij hawm so hauj lwm them nyiaj lawm, muaj kev pab txhawb so hauj lwm ntawm Lub Khoos Kas Pab Rau So Hauj Lwm Ib Ntus Vim Kab Mob COVID-19. Koj yuav tuaj yeem tau txais ntau txog $1,200 rau ib lub sij hawm uas koj xav los cais nyob ib leeg.

Txhawm rau sau ntawv thov los sis nrhiav seb koj puas muaj cai rau, nyem nov.