Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Nyiaj txiag thiab kev ua hauj lwm

Kev ua hauj lwm thiab kev thauj mus los

Cov Chaw Txais Neeg Ua Hauj Lwm

Lub Xeev Oregon Lub Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Txais Ua Hauj Lwm (Oregon Employment Departmen) muaj cov khoos kas los pab cov tswv hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm ncua sij hawm muaj kev kub ntxhov txog COVID-19. Yog tias koj qhov chaw ua hauj lwm raug kaw ib ntus, koj tau ntsib qhov txoj hauj lwm raug nres los sis koj txoj hauj lwm cuam tshuam nyob rau lwm txoj hauv kev ntsig txog COVID-19, koj tuaj yeem tau txais kev pab.

COVID-19 Tau Cuam Tshuam Txog Kev Nres Kev Lag Luam, Kev Kaw, thiab Cov Txiaj Ntsig Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm.

Tsab Cai Cov Tsev Neeg Kev Lis Hauj Lwm Zaum Xub Thawj Rau Khaus Laus Nas Vais Lav

COVID-19 Cov Kev Pov Thaiv Kev Ua Hauj lwm

KEV THAUJ MUS LOS

Koj tej zaum yuav mus saib xyuas kev noj qab haus huv los sis yuav khoom noj. Peb xav kom koj tswj koj qhov nyob nrug ntawm lwm tus.

Yog tias koj yuav tsum tau siv cov tsheb thauj zej tsoom neeg nyob hauv cheeb tsam Portland Metro, TriMet muaj ntaub ntawv qhia txog kev yuav ua kom koj thiab lwm cov neeg caij tsheb muaj kev nyab xeeb. OHP tseem muaj cov ntaub ntawv thoob plaws hauv xeev txog kev thauj mus los rau cov tswv cuab kom tau mus cuag cov kev teem caij saib xyuas kev noj qab haus huv.

OHP Kev Thauj Mus Los Tsis Yog Xwm Txheej Kho Mob Maj Ceev (Non-Emergent Medical Transportation, NEMT)

TriMet COVID-19 Cov Hloov Kho Tshiab