Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Nyiaj txiag thiab kev ua hauj lwm

Kev pab rau cov neeg ua hauj lwm hla teb chaws tuaj

Txhua cov nyiaj nyob hauv Oregon Cov Peev Nyiaj Pab Rau Neeg Ua Hauj Lwm tau raug rho tawm tag, yog li ntawv qhov kev pab no yuav tsis muaj ntxiv lawm.

Txawm li cas los xij, tej zaum koj tuaj yeem tau txais kev pab los ntawm Cov Peev Nyiaj Siv Thaum Cais Nyob Ib Leeg. Kawm paub ntxiv hauv qab no.

COV PEEV NYIAJ SIV THAUM CAIS NYOB IB LEEG

Kev tsis mus hauj lwm vim kab mob COVID-19 yog ib qho nyuaj rau koj thiab koj tsev neeg, tab sis nws muaj chaw pab.

Yog koj paub tias tau cuam tshuam nrog kab mob COVID-19 — piv txwv, yog tias koj tau siv sij hawm nyob nrog ib tus neeg hauv tsev neeg los sis tus neeg ua hauj lwm ua ke uas muaj mob COVID-19 — nws yog ib qho tseem ceeb rau koj los nyob tsev li ntawm 14 hnub. Qhov no hu ua “cais nyob ib leeg.” Oregon muaj ib lub khoos kas los pab cov tib neeg khwv nyiaj thaum tsis tuaj yeem mus ua hauj lwm tau thaum ncua sij hawm cais nyob ib leeg.

Oregon Cov Peev Nyiaj Pab Rau Neeg Ua Hauj Lwm muaj ntau txog li $1,290 rau cov neeg ua hauj lwm liaj teb tus uas cais nyob ib leeg rau 14 hnub tom qab cuam tshuam nrog tus mob COVID-19.


Hu rau 1-888-274-7292 txhawm rau thov los sis kawm paub ntau ntxiv ntawm nov.