Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Rau cov neeg laus thiab cov neeg tsis taus

Pab txhawb rau cov neeg laus

Aging and Disability Resource Connection (ADRC)

Rau kev paub txog ntawm qhov muaj cov chaw muaj ntaub ntawv txog ntawm nom tswv los sis lub zej zog los pab txhawb rau cov laus thiab cov tib neeg uas muaj kev xiam oob qhab nyob hauv Oregon, thov hu rau 1-855-ORE-ADRC los sis mus saib https://www.adrcoforegon.org

Tus xov tooj Senior Loneliness Line yog hu dawb tau thoob plaws lub xeev rau kev pab cuam rau Cov Neeg Nyob Hauv Oregon muaj hnub nyoog 55 xyoos thiab laus dua.

Txhua tus muaj hnub nyoog siab lawm tus uas muaj kev kho siab, cais nyob ib leeg, ntxhov siab los sis nyuaj siab yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib tham hauv xov tooj yam tsis pub lwm tus paub nrog Cov Neeg Laus cov muaj kev paub tshwj xeeb txog Kev Kho Siab. Thov hu rau 503-200-1633 los sis mus saib http://seniorlonelinessline.org.