Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Khoom noj, vaj tse thiab issalas kho mob

Oregon Txoj Kev Npaj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv

Thaum lub caij muaj mob COVID-19, nws yog ib qho tseem ceeb rau koj tau txais qhov kev saib xyuas kev noj qab haus huv uas koj xav tau.Qhov Phiaj Xwm Npaj Kho Mob Oregon muab kev pab them nqi kho mob dawb yog tias koj tsim nyog.Koj tuaj yeem tau txais OHP txawm hais tias koj tau raug tsis lees paub yav dhau los.

Thov tau nyob rau hnub no ntawm ONE.Oregon.gov lossis hu rau 800-699-9075.Lus Cim Tseg: Tej zaum lub sijhawm nyob tos yuav ntev.

Txhawm rau thov OHP

Hauv online: Koj tuaj yeem thov Qhov Phiaj Xwm Npaj Kho Mob Oregon (OHP) hauv online tau ntawm ONE.Oregon.gov.Yog tias koj xav tau kev pab, cov koom tes hauv zej zog uas raug cob qhia nyob thoob plaws hauv lub xeev tuaj yeem pab koj ua daim ntawv thov.Nws pub dawb xwb.Mus saib hauv OregonHealthCare.gov los nrhiav cov neeg koom tes hauv zej zog hauv koj cheeb tsam.

Rau ib daim ntawv thov: Cov ntawv thov muaj rau siv tau hauv ntau hom lus.Koj tuaj yeem rub tawm thiab luam tawm ib daim ntawv thov lossis tau txais ib daim ntawv thov hauv kev xa ntawv tuaj rau koj.Thov ib daim ntawv thov los ntawm hu rau OHP Qhov Chaw Pab Cuam Neeg Siv Khoom ntawm 1-800-699-9075 lossis 711 (TTY).

Khw Muag Ntawv Tuav Pov Hwm Kho Mob Oregon:

Txawm hais tias koj tsis tsim nyog tau txais OHP los, koj tseem tuaj yeem tau txais kev pab yuav cov kev faj seeb pov hwm kev kho mob rau koj thiab koj tsev neeg uas pheej yig hauv Oregon Health Insurance Marketplace (Khw Muag Ntawv Tuav Pov Hwm Kho Mob Oregon).