Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Khoom noj, vaj tse thiab issalas kho mob

Kev pab dawb txoj cai

Cov koom haum no muab kev pab ntsig txog cai rau cov neeg uas khwv tau nyiaj-tsawg, cov laus, thiab cov neeg ua hauj lwm liaj teb thoob plaws Oregon:

Legal Aid Services of Oregon (LASO) yog ib lub koom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj pab thoob plaws lub xeev uas muab kev pab kom mus siv tau kev pab feem cai lij choj rau tib neeg los pov thaiv lawv kev ua neej nyob, lawv kev noj qab haus huv, thiab lawv tsev neeg. Cov neeg nyob rau txhua qhov chaw ntawm lub xeev tuaj yeem thov tau kev pab nrog rau cov teeb meem txog feem cai lij choj thoob plaws lub xeev tus xov tooj hu thov kev pab:

  • Rau kev ywv khoom: (503) 227-0198 los sis Tus xov tooj-hu dawb ntawm (855) 412-8828

  • Cov Txiaj Ntsig Pab Zej Tsoom (nom tswv cov khoos kas pab xws li SSI, SNAP, TANF): (800) 520-5292

  • Farmworker Program: 800-662-6096

  • Native American Program (NAPOLS): 503-223-9483

  • LASO Lub Chaw Ntsuam Xyuas Se Thoob Lub Xeev: 888-610-8764

Rau daim npe ntawm cov chaw nyob ntawm lub chaw ua hauj lwm hauv cheeb tsam mus saib: lasoregon.org/locations

Oregon Law Center (OLC) muab kev pab txog feem cai lij choj rau tus neeg uas muaj teeb meem cuam tshuam lawv cov tsev nyob, kev ua neej nyob, kev saib xyuas kho mob thiab kev nyab xeeb ntawm lub cev tawm tsam kev tsis sib haum xeeb hauv yim neeg.

Hnub Tuesday thiab Wednesday txij thaum 9 teev sawv ntxov-12 teev tav su

Woodburn Farmworker Office: 503-981-0336 or 800-973-9003


OregonLawHelp.org yog muab ntaub ntawv qhia txog feem cai lij choj thiab muab kev pab cuam txog kev cai lij choj rau pej xeem yam pab dawb rau cov neeg khwv tau nyiaj tsawg thiab cov laus lawm nyob hauv Oregon. Mus saib txoj kab txuas nrog no rau cov chaw ua hauj lwm pab cuam txog feem cai lij choj nyob ze koj. https://oregonlawhelp.org/find