Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Khoom noj, vaj tse thiab issalas kho mob

Vaj tse

QHOV KEV TSHAJ TAWM TXOG KEV NTIAB TAWM YUAV TAG SIJ HAWM RAU LUB RAU HLI NTUJ HNUB TIM 30, TSEEM MUAJ QEE QHOV KEV TIV THAIV MUS NTXIV
Koj yuav raug ntiab tawm yog tias koj tsis them cov nqi rau thaum Lub Xya Hli Ntuj thiab tej nqi xauj tsev mus ntxiv tom ntej, tab sis koj yeej muaj sij hawm txaus los npaj them tej nqi xauj tsev yav dhau los uas txog caij them ntawd. Tus Thawj Kav Hauv Xeev Kate Brown thiab Feem Tuav Txoj Cai Lij Choj Hauv Oregon tau muab lub sij hawm tiv thaiv mus ntxiv rau cov neeg xauj tsev ua rau cov tswv tsev qhov ntiab cov neeg tawm vim tseem tsis tau them tej nuj nqi xauj tsev suav txij li thaum Lub Plaub Hlis Ntuj 2020 - Lub Rau Hli Ntuj 2021 ces xam tias qhov ntiab tawm ntawd yog ua txhaum cai.Koj yuav muaj sij hawm ntau ntxiv los npaj them tej nuj nqi xauj tsev yav dhau los no. Txawm li cas los xij, pib thaum Lub Xya Hli Ntuj Hnub Tim 1, koj yuav tsis raug tiv thaiv raws li daim ntawv ceeb toom no lawm rau qhov xauj tsev rau Lub Xya Hli Ntuj thiab koj yuav tsum tau them koj cov nqi xauj tsev tam sim no txhua lub hlis thiaj li yuav tsis raug ntiab tawm tau.Yog koj ntshai tsam koj ho them tsis tau tej nqi xauj tsev rau thaum Lub Xya Hli Ntuj, thov kev pab them nqi xauj tsev nyob kiag tam sim no.Muaj tej ntaub ntawv hais ntxaws ntxaws rau hauv qab no:

THOV KEV PAB YOG KOJ TSIS MUAJ PEEV XWM THEM TAUS COV NQI XAUJ TSEV.
Qhov Kev Pab Them Nqi Xauj Tsev Rau Kis Xwm Txheej Ceev Hauv Oregon (Oregon Emergency Rental Assistance Program, OERAP) yeej kam lees txais txhua cov ntaub ntawv thov kev pab.

Oregon Emergency Rental Assistance Program (OERAP) pab rau cov tsev neeg khwv nyiaj tau tsawg uas tsim nyog raug pab los them rau lawv tej nuj nqi yav dhau los, tam sim no thiab yav tom ntej thiab suav nrog tej nqi hluav taws xob thiab roj cua ub no tib si.Oregon Emergency Rental Assistance Program lub website muaj ntau yam ntaub ntawv suav nrog tej vis dis aus hais txog qhov kev pab, tej ntaub ntawv hais txog tus neeg xauj tsev thiab lwm cov ntaub ntawv uas muaj txiaj ntsig zoo. Nyob rau hauv yuav luag txhua kis, qhov tau tso cai pom zoo rau cov ntaub ntawv thov kev pab ces yuav them cov nyiaj pab ncaj qha mus rau cov tswv tsev thiab them cov nqi hluav taws xob los yog roj cua ub no ncaj qha mus rau cov chaw ntawd.Yog koj ntshai tsam koj them tsis taus, txhob tos - thov kev pab rau hnub no! Kawm kom paub ntau ntxiv rau ntawm https://www.oregonrentalassist...

Yog koj xav tau kev pab txog vaj tse nyob kiag tam sis ces mus saib hauv 211info.org los sis hu rau 2-1-1.

KEV PAB TXOJ CAI
Lub Chaw Saib Xyuas Txoj Cai Lij Choj Hauv Xeev Oregon muaj ntau yam ntaub ntawv sau ntawv ntawv As Kiv rau ntawm nrog rau muaj ntau hom lus yuav tuaj sai sai no.

Yog koj nyob hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Multnomah, mus saib hauvwww.OregonRentersRights.org thiaj li paub ntau txog txoj cai kev ncua them nuj nqi hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Multnomah.

Cov Kev Pab CuamKev Cai Lij Choj ntawm Oregon lus qhia txog COVID-19 cov kev pov thaiv xwm txheej ceev

Koom Haum ntawm Cov Neeg Xauj (Lus As Kiv & Xab Pees Niv)

Tus Xov Tooj Hu Thov Kev Pab Txog Tus Xauj Cov Cai (Hnub M, W, F, Sat 1-5 Teev Tsaus Ntuj thiab hnub Tues 6-8 Teev Tsaus Ntuj) 503-288-0130 / hotline@oregoncat.org.