Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Khoom noj, vaj tse thiab issalas kho mob

Pab them tej nqi hluav taws xob

Internet thiab Xov Tooj Ntawm Tes

Qee cov chaw siv Internet thiab cov nqa xov tooj ntawm tes muaj qhov siv dawb thiab/los sis muaj cov phiaj xwm txo nqi thiab/los sis zam nqi rau yav lig ncua sij hawm COVID-19 sib kis. Feem ntau lawm yog tshem qhov ciam txwv nyob rau qhov ntau ntawm data uas tuaj yeem siv tau.

Hu rau koj lub chaw muab kev pab yog xav paub ntxiv.

Hluav Taws Xob thiab Nkev

Cov kev siv hluav taws xob uas tau tshem tawm cov kev pab cuam thiab zam cov nqi siv yav lig los txhawb cov pej xeem hauv Oregon cuam tshuam los ntawm COVID-19. Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv, hu rau koj lub chaw muab qhov kev pab cuam ntawd.

Pacific Power: 1-888-221-7070

Portland General Electric: 1-800-542-8818

Idaho Power: 1-800-488-6151

Northwest Natural: 1-800-927-6123

Cascade Natural Gas: 1-888-522-1130

Nias qhov no saib ntxiv rau cov chaw muab kev pab cuam thiab ntaub ntawv.

Yog tias koj xav tau kev pab them koj cov nqi hluav taws xob, lub Oregon Energy Fund tab tom muaj kev pab. Thov ntawm no..

Dej thiab Kav Tso Dej Tawm

Qee cov nroog tau tshaj tawm tias lawv tsis txiav koj li dej yog tias koj tsis tau them.

Ntsuam xyuas cov chaws siv dej ib ncig ntawm koj lub zos rau kom paub ntaub ntawv ntau ntxiv.