Tam sim no puas xav tau kev pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws? Yog koj los sis ib tug neeg uas koj hlub tab tom ntsib teeb meem, tsis yog koj ib leej nkaus xwb.Hu rau Safe + Strong Tus Xov Tooj Hu Sai: Hu rau 1-800-923-HELP (4357).

Khoom noj, vaj tse thiab issalas kho mob

Kev saib xyuas mob nkeeg rau cov neeg hla teb chaws tuaj thiab cov neeg thoj nam

Peb paub tias cov neeg nyob hauv peb lub zej zog yuav muaj qhov txhawj txog nhriav kev pab los sis txoj kev txais tau kev pab los tawm sau npe vim lawv qib kev nkag teb chaws los sis qib kev nkag teb chaws ntawm lawv tsev neeg.

KEV SAIB XYUAS XWM TXHEEJ CEEV RAU TUS TSIS MUAJ XAM XAJ (CAWEM)

CAWEM yog ib qhov txiaj ntsig ntawm OHP los yog OHP pab them nqi kho mob xwm txheej ceev. CAWEM pab them rau cov tsis tau muaj-xam xaj uas tsis muaj raws li qhov muaj cai nkag teb chaws raws li OHP Plus kev pab rau. Ncua sij hawm muaj xwm txheej ceev thoob teb chaws, kev ntsuam sim thiab kev pw kho hauv tsev kho mob rau COVID-19 los puav leej pab them tib si, tab txawm tias koj tsis tau txais kev saib xyuas hauv chav kho mob xwm txheej ceev.

Txhua cov me nyuam hnub nyoog qis dua 19 xyoo uas tsis muaj txoj cai kev nkag teb chaws muaj cai tau txais OHP los ntawm Lub Khoos Kas Them Rau Txhua Tus Me Nyuam.

Yog tias koj muaj 19 xyoos lawm thiab tsis muaj raws li cov cai kev ua xam xaj, koj yuav tsis tau txais kev pab them rau txhua qhov nyob hauv OHP. Koj yuav muaj cai hloov mus rau CAWEM.

Tau txais kev pab siv lwm hom lus los sis lwm yam qauv ntawv.

Puas xav tau tus kws txhais lus? Puas xav tau kev pab ua lwm hom lus los sis lwm tus qauv ntawv? Qhia rau koj tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm los sis lub tsev kuaj mob thaum koj ua kev teem caij. Yog tias koj xav tau kev pab ntau ntxiv, hu rau Oregon Lub Chaw Kav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv Lub Chaw Ua Hauj Lwm txog Kev Ncaj Ncees thiab Kev Suav Nrog 844-882-7889.

CAWEM PLUS

CAWEM Plus yog ib qhov txiaj ntsig ntawm OHP, muaj rau cov poj niam cev xeeb me nyuam uas tsis muaj cai tau txais OHP Plus puv npo vim tias lawv qib kev nkag teb chaws. Kev ntsuam sim thiab pw kho hauv tsev kho mob rau COVID-19 yog pab them los ntawm CAWEM Plus.

Nyob Rau Lub Peb Hlis Tim 13, 2020, Tsoom Fwv Teb Chaws Mes Kas Lub Tsev Hauj lwm Pab Cuam Kev Nkag Teb Haws thiab Ua Xaj Xam (U.S. Citizen and Immigration Services, USCIS) tau tshaj tawm tias nws yuav tsis muab kev ntsuam sim, kho los sis ua kev tiv thaiv kev saib xyuas (suav nrog cov tshuaj tiv thaiv, yog tias muaj tshuaj tiv thaiv) ntsig txog COVID-19 ua ib feem ntawm kev sau nqi kho mob ntawm zej tsoom. Qhov no suav nrog yog tias koj li nqi kho mob yog tau them los ntawm Medicaid, los sis hu ua Oregon Health Plan

Saib Oregon Lub Tuam Tsev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Cov Lus Nquag Nug thiab Teb txog COVID-19 thiab Kev Sau Nqi Kho Mob Ntawm Zej Tsoom

Kev tsis lees paub: Qhov no tsis yog kev qhia tswv yim txog kev cai lij choj. Cov tib neeg uas txhawj xeeb txog seb puas tsim nyog tau txais cov nyiaj pab cuam zej tsoom uas ntxim cuam tshuam txog lawv txoj kev nkag teb chaws yuav tsum thov kev pab los ntawm kws lij choj saib xyuas kev nkag teb chaws.

Unite Oregon lis hauj lwm txog khaus laus nas vais lav